Privacy Policy

Thuật ngữ 'Vnlinkvip.top' đề cập đến chủ sở hữu của trang web 'Vnlinkvip.top'. Thuật ngữ 'bạn' đề cập đến người dùng hoặc người xem trang web của chúng tôi. Thuật ngữ 'Nội dung' đề cập đến trang web mà bạn đang sử dụng cùng với Dịch vụ.

Chúng tôi tại Vnlinkvip.top tôn trọng quyền riêng tư của khách truy cập và cam kết bảo vệ sự an toàn trực tuyến của bạn bằng cách bảo vệ quyền riêng tư của bạn bất cứ lúc nào bạn truy cập hoặc giao tiếp với trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật của chúng tôi đã được cung cấp và xem xét bởi các luật sư tại Trung tâm Pháp lý người chuyên về các hợp đồng internet trực tuyến.


Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi cung cấp cho bạn lời giải thích kỹ lưỡng về dữ liệu cá nhân của bạn đã cung cấp cho chúng tôi hoặc bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có thể thu thập từ bạn.

Chính sách Bảo mật này được cập nhật theo thời gian; do đó, nó nên được xem xét lại đôi khi.

[Theo mục đích của Đạo luật bảo vệ dữ liệu 1998, Vnlinkvip.top là bộ phận kiểm soát dữ liệu của chúng tôi.]

1. Thông tin thu thập
 

Dữ liệu có thể được thu thập và xử lý trong quá trình vận hành trang web của chúng tôi. Sau đây là những cách chúng tôi có thể thực hiện những hành động này:

1.1 Dữ liệu về (các) lượt truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi và bất kỳ tài nguyên nào được sử dụng đều được thu thập. Những thông tin sau được bao gồm và không giới hạn đối với: dữ liệu vị trí, nhật ký web, dữ liệu lưu lượng truy cập và bất kỳ thông tin liên lạc nào khác.

1.2 Bất kỳ biểu mẫu nào bạn đã điền trên trang web của chúng tôi đều cho phép chúng tôi thu thập dữ liệu như đăng ký thông tin hoặc khi bạn hoàn tất giao dịch mua.

1.3 Nếu vì bất kỳ lý do gì bạn liên lạc với nhân viên hoặc trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin.
 

2. Sử dụng cookie
 

Có những trường hợp chúng tôi có thể sử dụng cookie để thu thập thông tin về các dịch vụ của chúng tôi trong một tập hợp toán học cho trang web của chúng tôi và các nhà quảng cáo của chúng tôi.

Mọi thông tin được thu thập sẽ không có bất kỳ dữ liệu nhận dạng nào. Đó là dữ liệu thống kê về khách truy cập của chúng tôi và cách họ đã sử dụng trang web của chúng tôi. Không có chi tiết cá nhân nào sẽ được chia sẻ có thể nhận dạng bạn.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về việc sử dụng internet phổ biến của bạn bằng một tệp cookie. Khi được sử dụng, cookie sẽ tự động được tải xuống máy tính của bạn. Cookie được lưu trữ trên ổ cứng, với thông tin đã chuyển. Dữ liệu mà cookie tìm kiếm giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình và bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp cho bạn.

Trình duyệt của bạn có khả năng từ chối cookie. Điều này được thực hiện bằng cách đặt các tùy chọn trình duyệt của bạn để từ chối tất cả cookie. Lưu ý: nếu bạn từ chối tải xuống cookie, một số khía cạnh của trang web của chúng tôi có thể không hoạt động hoặc không cho phép bạn truy cập.

Các nhà quảng cáo của chúng tôi có thể tải xuống các cookie mà chúng tôi không kiểm soát được. Nếu được sử dụng, những cookie này được tải xuống bằng cách nhấp vào quảng cáo trên trang web của chúng tôi.
 

3. Việc Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Của Bạn Thông

tin được lưu trữ hoặc thu thập liên quan đến bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện và cung cấp các dịch vụ mà bạn cần. Danh sách sau đây chứa cách chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu của bạn:
 

3.1 Bất kỳ yêu cầu nào của bạn đối với trang web hoặc nhân sự của chúng tôi đều cho phép chúng tôi sử dụng thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi có. Chúng tôi cũng có thể gửi thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có thể quan tâm, miễn là đã nhận được sự đồng ý.

3.2 Cam kết Hợp đồng: Để đáp ứng bất kỳ Cam kết nào mà chúng tôi đưa ra với bạn.

3.3 Các thay đổi hoặc cải tiến được thực hiện đối với trang web có thể đảm bảo việc sử dụng thông tin của bạn, liên quan đến thông báo về những thay đổi đó.

3.4 Có thể liên hệ với khách hàng hiện tại về các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến bất kỳ mặt hàng nào bạn đã bán trước đây trên trang web của chúng tôi.

3.5 Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu hoặc cho phép các bên thứ ba sử dụng thông tin không liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Chúng tôi hoặc các bên thứ ba chỉ liên hệ với bạn nếu bạn đồng ý bất cứ lúc nào, dựa trên thông tin chúng tôi thu thập được.

3.6 Chúng tôi hoặc các bên thứ ba chỉ có thể liên hệ với bất kỳ khách hàng mới nào nếu có sự đồng ý qua trang web của chúng tôi. Chúng tôi chỉ gửi thông tin liên lạc mà bạn đã đồng ý.

3.7 Bất kỳ ai không muốn đồng ý cho việc sử dụng trang web của chúng tôi hoặc bên thứ ba đều có cơ hội từ chối. Sau khi nhận được sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ xóa thông tin chi tiết của bạn khỏi mọi thư từ hoặc thông tin liên lạc của bên thứ ba.

3.8 Không có thông tin nào thu thập được về bạn sẽ cung cấp các đặc điểm nhận dạng. Thông tin được chia sẻ cho bên thứ ba chỉ là thống kê. Chúng tôi sẽ không tiết lộ bạn là ai, chỉ thông tin toán học về khách truy cập của chúng tôi.
 

4. Lưu trữ Dữ liệu Cá nhân
 

4.1 Các vị trí bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu có thể được sử dụng để chuyển dữ liệu mà chúng tôi thu thập về bạn. Các trang dữ liệu này là để lưu trữ hoặc xử lý thông tin của bạn. Thông tin chúng tôi chia sẻ bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu có thể được chia sẻ với nhân viên dựa trên quy trình và lưu trữ dữ liệu nói trên. Nó có thể bao gồm các quy trình như xử lý thanh toán hoặc cung cấp hỗ trợ cho các nhu cầu về dịch vụ hoặc sản phẩm của bạn. Nhân viên xử lý hoặc lưu trữ thông tin có thể làm việc cho các nhà cung cấp của chúng tôi bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu. Bằng cách gửi dữ liệu của bạn để sử dụng, bạn đã đồng ý với việc chuyển giao và lưu trữ dữ liệu này. Chúng tôi thực hiện tất cả các hành động hợp lý để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn theo thỏa thuận với Chính sách bảo mật này.

4.2 Thông tin chúng tôi được cung cấp sẽ được lưu trữ trên các máy chủ an toàn. Dữ liệu giao dịch được mã hóa để đảm bảo an toàn cho bạn.

4.3 Bạn nên hiểu dữ liệu qua đường truyền trực tuyến không hoàn toàn an toàn. Chúng tôi không thể đảm bảo dữ liệu được bảo vệ và bảo mật đầy đủ, chỉ có điều chúng tôi thực hiện mọi hành động hợp lý để bảo vệ thông tin được gửi đến chúng tôi dưới dạng điện tử. Việc truyền tải bất kỳ dữ liệu nào do bạn tự chịu rủi ro. Nếu có thể, bạn có thể được cấp quyền truy cập vào các phần của trang web của chúng tôi yêu cầu mật khẩu. Bạn chịu trách nhiệm về sự an toàn và bảo mật của mật khẩu.
 

5. Tiết lộ thông tin
 

5.1 Đôi khi, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho những người trong nhóm của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm các công ty con, công ty mẹ hoặc bất kỳ công ty con nào khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi, nếu có.

5.2 Việc tiết lộ của bên thứ ba có thể xảy ra vì những lý do sau:

5.2.1 Bán bất kỳ hoặc tất cả hoạt động kinh doanh của chúng tôi cho bên thứ ba có thể dẫn đến việc chia sẻ thông tin của bạn.

5.2.2 Bất cứ lúc nào khi chúng tôi được yêu cầu hợp pháp, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về bạn và các lượt truy cập của bạn vào các trang web của chúng tôi.

5.2.3 Để ngăn chặn gian lận và giúp bảo vệ chống gian lận nhằm giảm rủi ro tín dụng, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin.
 

6. Liên kết của bên thứ ba
 

Các liên kết của bên thứ ba có thể được phát hiện trên trang web của chúng tôi. Các liên kết của bên thứ ba này có chính sách bảo mật riêng của họ, mà bạn đồng ý khi nhấp vào liên kết. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không nhận trách nhiệm về các liên kết của bên thứ ba. Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi chỉ bao gồm chúng tôi trên trang web của chúng tôi và do đó chúng tôi không chấp nhận trách nhiệm pháp lý đối với các liên kết của bên thứ ba vì chúng tôi không có quyền kiểm soát chúng.
 

7. Khả năng tiếp cận thông tin
 

Chúng tôi không thể giữ lại dữ liệu mà chúng tôi thu thập về bạn, theo Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu 1998. Đạo luật này cung cấp cho bạn quyền truy cập vào bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi có thể nắm giữ về bạn. Nếu bạn muốn có quyền truy cập vào việc thu thập dữ liệu của chúng tôi về bạn, vui lòng trả phí cho chúng tôi là? 10. Phí bao gồm chi phí của chúng tôi để xử lý yêu cầu của bạn và nhận dữ liệu cho bạn. Vui lòng sử dụng chi tiết liên hệ bên dưới để lập yêu cầu truy cập dữ liệu của bạn.
 

8. Liên hệ với chúng tôi
 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc, yêu cầu hoặc nhận xét về Chính sách bảo mật của chúng tôi ..